ترجمه مقاله

نمایش ماتریسی

matrix representation

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فرمول‌دار متـ . نمایش ماتریسی گروه matrix representation of a group
ترجمه مقاله