ترجمه مقاله

نمایش ماتریسی گروه

matrix representation of a group

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← نمایش ماتریسی
ترجمه مقاله