ترجمه مقاله

نمایش جای‌گشتی

permutation representation

واژه‌های مصوب فرهنگستان

یک همریختی از گروهی مفروض به گروه متقارن SM، که در آنM مجموعه‌ای مفروض است متـ . نمایش جایگشتی گروه permutation representation of a group
ترجمه مقاله