ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نمایش تک‌پرده

one-act play, one-act drama

واژه‌های مصوب فرهنگستان

اثر نمایشی کوتاهی که تنها یک پرده دارد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ