ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

نمایش تلویزیونی

teleplay 1

واژه‌های مصوب فرهنگستان

هر برنامۀ داستانی یا نمایشی که برای پخش از تلویزیون تولید شود
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما