ترجمه مقاله

نمایش تصویر

image display

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ارائۀ برون‌داد سامانۀ پردازش تصویر که از مؤلفه‌های بنیادین مربوط به آن است
ترجمه مقاله