ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

نقطۀ پایانی

end point 2

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مرحله‌ای در تیتر کردن (titration) که در آن اثری، مانند تغییر رنگ، نشانۀ رسیدن به نقطۀ موردنظر است
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما