ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نقطۀ مرگ پایین

bottom dead centre, BDC, lower dead centre, LDC, inner dead centre

واژه‌های مصوب فرهنگستان

پایین‌ترین نقطۀ قرارگیری پیستون که در آن محور دسته‌پیستون و محور طولی پیستون هم‌راستا می‌شوند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ