ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نقطه‌های گاوس

Gauss points

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نقطه‌های کانونی و گرهی و اصلی در هر عدسی یا سامانۀ عدسی‌ها متـ . نقطه‌های اساسی cardinal points
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ