ترجمه مقاله

نقش اصلی

lead 5, lead role

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نقش اصلی در نمایش تلویزیونی یا فیلم
ترجمه مقاله