ترجمه مقاله

نقشة محدودة کاهش

low emission zone map

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نقشه‌ای که مرزهای جغرافیایی محدودة کاهش را نشان می‌دهد
ترجمه مقاله