ترجمه مقاله

نفرزمانی پانصدمتر

500m time trial

واژه‌های مصوب فرهنگستان

یکی از مواد راهه، ویژۀ زنان، که در آن دوچرخه‌سواران تلاش می‌کنند مسافت پانصدمتر را جداگانه در کم‌ترین زمان طی کنند متـ . پانصدمتر
ترجمه مقاله