ترجمه مقاله

نفرزمانی راهه

track time trial

واژه‌های مصوب فرهنگستان

در دوچرخه‌سواری، موادی از مسابقات راهه شامل انفرادی و تیمی و در مسافت‌های متفاوت که در آن رقابت‌کنندگان تلاش می‌کنند جداگانه و در کمترین زمان مسافت مسابقه را، در هر مرحله در رقابتی حذفی با یک رکاب‌زن دیگر، طی کنند متـ . نفرزمانی پیست
ترجمه مقاله