ترجمه مقاله

نظریۀ نظام‌های خانواده

family systems theory, family systems model, Bowen family systems theory

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نظریه‏ای مبتنی بر اینکه درمانگر برای ایجاد تغییرات سازنده در خانواده نمی‌تواند فقط به تک‌تک اعضای خانواده توجه کند، بلکه باید کلیت خانواده را در نظر گیرد
ترجمه مقاله