ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نظریۀ قیمت‌گذاری دارایی

asset pricing theory

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نظریه‌ای که به تبیین قیمت دارایی‌های مالی در دنیایی نامطمئن می‌پردازد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ