ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نظام شایسته‌گرا

merit system

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نظامی دولتی که در آن کارکنان براساس توانایی‌هایشان در اجرای مؤثر و بی‌طرفانۀ وظایف اداری منصوب می‌شوند و ارتقا می‌یابند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ