ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نظام ریش‌سفیدی

pre-state political system

واژه‌های مصوب فرهنگستان

سازمان سیاسی بسیار ابتدایی که در رأس آن رئیس یا شورای ریش‌سفیدان قرار دارد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ