ترجمه مقاله

نصاب‏شکنی 1

obstruction

واژه‌های مصوب فرهنگستان

عدم حضور عمدی گروهی از نمایندگان مجلس در هنگام رأی‏گیری، به‌قصد از اکثریت انداختن مجلس و جلوگیری از تصویب لایحه یا طرح
ترجمه مقاله