ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نشست خودکار

automatic landing

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نشست دقیق و ایمن هواگَرد با استفاده از سامانۀ واپایش پرواز خودکار
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ