ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نشانۀ گِل‌وبرف

mud and snow,M&S, M/S, M+S

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نشانه‌ای بر دیوارۀ تایر که مشخص می‌کند تایر در زمستان، در هنگام برف و گل و سرما، کارکرد مطلوبی دارد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ