ترجمه مقاله

نسبت‌گیری تصویر

image ratioing, image division

واژه‌های مصوب فرهنگستان

روشی در فنون پردازش تصویر برای افزایش تباین میان عوارض تصویر که در آن مقادیر عناصر در یک تصویر بر مقادیر متناظرِ آن در تصویر دوم تقسیم می‌شود
ترجمه مقاله