ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نسبت مساحت

area ratio

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نسبت مساحت بال به مجذور اندازۀ دهانۀ آن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ