ترجمه مقاله

نسبت خاموشی

extinction ratio

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نسبت پاسخ‌های تقویت‌نشده به پاسخ‌های تقویت‌شده‌ای که آزمودنی (participant) در یک دورۀ تقویت شرطی‌سازی مجدد به محرک‌ها می‌دهد
ترجمه مقاله