ترجمه مقاله

نرخ شرکتی

corporate rate

واژه‌های مصوب فرهنگستان

قیمتی که برای کارکنان شرکت‌های بسیار بزرگ یا مسافران تجاری در نظر گرفته می‌شود و دارای تخفیف است
ترجمه مقاله