ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نرخ بیت

bit rate

واژه‌های مصوب فرهنگستان

شمار بیت‌های انتقالی از طریق خط ارتباط در واحد زمان
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ