ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نِت‏سرا

coffee net, cafe net

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مکانی عمومی برای استفاده از خدمات اینترنت همراه با پذیرایی مختصر
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ