ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نای‌ فاق‌دار

notched/ notch flute

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی نای سردَمشی که برای تسهیل تولید صدا، در قسمت بالایی دهانی آن، با تراشیدن یا سوزاندن، فاقی معمولاً به شکل v یا u ایجاد می‌کنند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ