ترجمه مقاله

ناپیوستگی

discontinuity

واژه‌های مصوب فرهنگستان

رویدادها یا تغییرات بنیادین و برگشت‌ناپذیری که در روندها تأثیرات شگرفی دارند و با متغیرهای معمول نمی‌توان آنها را توضیح داد
ترجمه مقاله