ترجمه مقاله

ناپیوستگی خطی

linear discontinuity

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی ناپیوستگی که طول آن سه‌برابر عرض آن است
ترجمه مقاله