ترجمه مقاله

ناپیوستگی تدریجی

gradual discontinuity

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تغییر تدریجی در روندها و پیوستار نظام‌مند حاکم بر یک حوزۀ خاص
ترجمه مقاله