ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناوبری منطقه‏ای

area navigation, RNAV, R-nav

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی ناوبری هوایی که در آن هواگَرد در مسیر تعیین‏شده و در محدودۀ تحت پوشش وسایل کمک‌ناوبری زمینی یا وسایل کمک‌ناوبری داخل هواگَرد یا ترکیبی از این دو پرواز می‌کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ