ترجمه مقاله

نامیزه

emulsion

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی کلوئید مایع‌درمایع که در آن ذره‏های یک مایع‌ در مایع دیگر به حالت تعلیق پراکنده باشد
ترجمه مقاله