ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناسالم‏کننده

contaminant

واژه‌های مصوب فرهنگستان

عاملی که باعث تغییرات نامطلوب شرایط آب یا خاک شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ