ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناسالمی

contamination 2

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تغییرات نامطلوب شرایط آب یا خاک براثر عوامل یا موادی که آن را غیرقابل‌مصرف کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ