ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناحیۀ گیجگاه

temporal region

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ناحیه‌ای در محدودۀ صدف استخوان گیجگاهی که بال بزرگ شب‌پره و قسمتی از استخوان آهیانه و قسمتی از استخوان پیشانی در آن قرار دارد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ