ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناحیۀ پیشین مچ پا

anterior ankle region

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ناحیه‌ای در جلوی مفصل مچ پا متـ . ناحیۀ ساقی ‌ـ‌ قاپی پیشین anterior talocrural region, regio talocruralis anterior
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ