ترجمه مقاله

ناحیۀ زیرکتف

infrascapular region, regio infrascapularis

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ناحیه‌ای در پشت که نسبت به ناحیۀ مهره‌ای خارجی‌تر است و زیر استخوان کتف قرار دارد
ترجمه مقاله