ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناحیۀ رویین

passive region

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ناحیه‌ای که در آن سرعت خوردگی فلز به حداقل می‌رسد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ