ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناحیۀ ران

femoral region, regio femoralis

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ناحیه‌ای از اندام پایینی که بین مفصل کوهانه در بالا و مفصل زانو در پایین قرار دارد متـ . مثلث ران femoral triangle
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ