ترجمه مقاله

ناجورفام‏تنی

heterosomal

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مربوط به ناجورفام‏تن
ترجمه مقاله