ترجمه مقاله

میوه

fruit

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ساختاری در گیاهان که از نمو دیوارۀ تخمدان حاصل می‌شود و دانه یا دانه‌های رسیده را در بر می‌گیرد
ترجمه مقاله