ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مین

mine 2

واژه‌های مصوب فرهنگستان

افزاره‌ای حاوی مقداری مواد منفجره که برای نابود کردن یا آسیب رساندن به وسایل نقلیه زمینی و دریایی و هوایی یا افراد به کار می‌رود * مصوب فرهنگستان اول
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ