ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مین‌گذار

mine layer, mine planter ship

واژه‌های مصوب فرهنگستان

شناوری که ویژۀ مین‌گذاری طراحی و ساخته شده است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ