ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

میزر ریزموج

microwave maser

واژه‌های مصوب فرهنگستان

میزری که تابش ریزموج همدوس گسیل می‌کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ