ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

میانگین رویش سالانه

mean annual increment, MAI

واژه‌های مصوب فرهنگستان

رویش کل درخت یا توده تا سن معین تقسیم بر همان سن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ