ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مگس

Musca, Mus, Fly

واژه‌های مصوب فرهنگستان

صورت فلکی کوچک آسمان جنوبی (southern sky) نزدیک به‌صورت بارز صلیب جنوبی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ