ترجمه مقاله

مویرگ‌تود

capillary hemangioma

واژه‌های مصوب فرهنگستان

رگ‌تودی که از مویرگ‌های به‌هم‌فشرده تشکیل می‌شود که در میان آنها بافت زمینۀ پیوندی وجود دارد
ترجمه مقاله