ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

موشی

mouse

واژه‌های مصوب فرهنگستان

دستگاه الکترونیکی کوچکی که به رایانه متصل شود و با حرکت دادن آن بتوان مکان‏نما را بر روی صفحۀ نمایش جابه‏جا کرد و با دکمه‏های آن به سامانه فرمان‌هایی داد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ