ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

موشک سطح‏رو

sea-skimming missile, sea skimmer

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی موشک هدایت‏شوندۀ دریایی که پس از پرتاب، برای جلوگیری از شناسایی شدن، در نزدیک سطح آب حرکت می‌کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ