ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

موج S

S wave

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی موج لرزه‏ای حجمی که در آن راستای ارتعاش ذرات بر راستای انتشار عمود است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ